Kultura bez barier. Przecieramy nowe ścieżki komunikacji o sztuce

Kultura bez barier

Przecieramy nowe ścieżki komunikacji o sztuce jest przedsięwzięciem grantowym realizowanym w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.


O projekcie Kultura bez barier w języku łatwym do czytania i zrozumienia [plik pdf, 306 kb, link otworzy się w nowym oknie]Projekt koncentruje się na zagadnieniach komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach, w ramach którego skupiamy się na dwóch grupach - osobach z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobach Głuchych. Podstawą działań będą szkolenia z kadrą instytucji przygotowującą ją do kontaktów z grupami o specjalnych potrzebach. Filarem artystycznym i promocyjnym projektu będą działania związane z prezentacją, promocją i warsztatami z tłumaczenia artystycznego na język migowy. Jest to stosunkowo młoda, innowacyjna i bardzo atrakcyjna dziedzina łącząca w sobie przestrzeń sztuki i komunikacji. 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji z osobami ze specjalnymi potrzebami z grup najbliżej z nami współpracujących. Przyczynić się do tego ma podniesienie kompetencji miękkich kadry oraz upowszechnienie PJM jako standardu komunikacji w instytucji. 

Wartość grantu: 169 240,00 zł PLN

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną między innymi:

Szkolenia i warsztaty dla pracowników Katowice Miasto Ogrodów, w tym:

  • Savoir-vivre – szkolenie z podstawy komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach;
  • Kultura Głuchych – szkolenie dla pracowników z podstawy języka migowego;
  • Polski Język Migowy -  PJM na poziomie A1;
  • ETR czyli easy to read  - szkolenie z pisania tekstów łatwych do czytania i zrozumienia;
  • Przedprzewodniki – warsztaty opracowywania przedprzewodników dla osób ze szczególnymi potrzebami na wydarzenia KMO.

Działania związane z wdrożeniem nowych rozwiązań w komunikacji w sztuce obejmujące m.in.:

  • warsztaty z artystycznego tłumaczenia na Polski Język Migowy;
  • oprowadzania kuratorskie z udziałem tłumacza języka migowego podczas wystaw organizowanych w galerii Miasta Ogrodów;
  • koncerty edukacyjne z udziałem tłumacza artystycznego języka migowego.


Belka: logo Funduszy Europejskich, flaga RP, logo PFRON, logo UE