Infografika: Ukraine in the city of gardens / ukraina w mieście ogrodów

Ukraina w Mieście Ogrodów [Ukraine in the City of Gardens/ Україна в Місті Садів]

#SolidarityWithUkraine

PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH AND UKRAINIAN VERSION

Katowice Miasto Ogrodów jest główną instytucją kultury i rezydencją artystyczną w Katowicach odpowiedzialną za kulturalne, wydawnicze i edukacyjne aktywności.

W reakcji na rosyjską inwazje w Ukrainie instytucja stała się punktem recepcyjnym dla uchodźców jak również pełni rolę w zapewnieniu szans na pracę i artystyczną ekspresję profesjonalistom kultury uciekającym przed wojną. Inicjatywa ma na celu zmobilizować do tworzenia interdyscyplinarnych projektów i zapewnić możliwość artystom wizualnym, poetom i muzykom kontynuację ich działań w Katowickiej przestrzeni miejskiej. Głównym celem projektu jest zapewnienie artystom bezpiecznej przestrzeni i zarobku poprzez własną działalność artystyczną. Katowice Miasto Ogrodów zaoferuje ukraińskim artystom w Katowicach dostęp do przestrzeni prób, mieszkania, rozbudowanej sieci kontaktów i profesjonalnego wsparcia członków swojego zespołu.

Działania w ramach projektu :

- koncert solidarnościowy Od Serca Ukrainie
- koncert Zakus/Bekirov Duo Głos Ukrainy podczas Festiwalu Muzyki Świata Ogrodów Dźwięków 
- warsztaty muzyczne prowadzone przez młodych ukraińskich muzyków

-  koncert w Brnie Natalii Lebiediewej & Laury Marti (24.08.2022)

Więcej informacji TUTAJ

-  realizacja muralu opartego na twórczości poetki Yuliyi Musakovskiej 


 

atowice – the City of Gardens is the main cultural institution and artists residence in Katowice responsible for cultural, publishing and educational activity as well as artistic events. In response to the Russian invasion of Ukraine, the institution became a reception point for the refugees, but also an active player in securing opportunities for work and artistic expression of cultural professional fleeing from the war. The initiative aims to encourage interdisciplinary projects and provide opportunities for visual artists, poets and musicians to proceed with their projects in Katowice urban space. Main goal of the project is to provide artist with safe space and give them opportunity to earn their income via their own artistic activity. The City of Gardens will offer access to the rehearsing space, housing, large network of contacts and professional support of their team members for Ukrainian artists in Katowice.

Events completed so far:

- Solidarity Concert “Od Serca Ukrainie” 
- Concert Zakus/Bekirov Duo “Głos Ukrainy” during  Gardens of Sounds World Music Festival 

Soon:

- Music workshops conducted by young ukrainian musicians

Planned events:

- Mural based on the poetry of Yuliya Musakovska
- Nataliya Lebedeva & Laura Marti concert in Brno 


«Катовіце-Місто Садів»  – головна культурна установа та резиденція митців у Катовіце, відповідальна за культурну, видавничу та освітню діяльність, а також мистецькі заходи. У відповідь на російське вторгнення в Україну заклад став пунктом прийому біженців, а також активним гравцем у забезпеченні можливостей для роботи та художнього самовираження професіоналів у сфері культури, які тікають від війни. Головна мета цієї ініціативи - заохотити міждисциплінарні проекти та надати можливості для художників, поетів та музикантів продовжувати свої проекти в міському просторі Катовіце , надати художникам безпечний простір та дохід через власну  мистецьку діяльність. «Місто Садів» пропонує доступ до репетиційного приміщення, житла, широку мережу контактів та професійну підтримку членів своєї команди для українських артистів у Катовіце. 

Наразі завершені події:
- Концерт Солідарності «Од Серця України»
- Концерт дуету Закуса/Бекірова «Głos Ukrainy» під час фестивалю «Gardens of Sounds»

Заплановані заходи:
- Мурал на поезію Юлії Мусаковської
- Концерт Наталії Лебедєвої та Лаури Марті в Брно,Чехія. 
- Музичні майстер-класи, які проведуть молоді українські музиканти. Projekt współfinansowany ze środków [The project is co-financed by] European Culture Foundation.